SU RETRATTU DE MASTRU GIUANNE

 

Mentres chenende fia in paghe santa,
unu sero de sa critica istajone
ch'hat perdidu sa foza ogni pianta,

M'iscudene a sa gianna un'ispintone
chi mi desit guasi un'assucconu,
ca no pariat punzu nè bastone;

E subitu sa 'oghe: - O su padronu,
fetat s'onore sou, aberzat como
e m'allogget, no est s'alloggiu in donu;

Ca si m'alloggiat e mi tenet in domo
e hat sa trama pronta pro sa tela,
vostè la ordit e deo l'inzomo.

Deo nde fatt'a mancu 'e sa candela,
pane no chirco o atteru alimentu
nè pannos pro girare in sa carrela;

Nè calvone, nè linna o fogu tentu,
nè lentolos, nè fauna in su lettu,
nè binu a bier nè divertimentu.

Anzis... de trastes si logu est nettu
est mezus, ca bast'eo solamente
a fregurare ue mancat s'oggettu.

Fatto che lampu e curro prontamente
a sa gianna e dae s'isgiannada
e i sa oghe:- Intrade, bona zente!

Bona notte, narzesit a s'intrada,
bon'appettitu si sezis chenende,
vostè, muzere e fizos, cantos ch'hada!

Deo, muzere e fizos iscultende
sos cumprimentos de su nou istranzu,
istatuas parimis osservende.

Fit un'homine longu, feu e lanzu,
cun d'unu pè isculzu, unu calzadu,
ma fina su calzadu fit metanzu.

Su traste chi s'haia seberadu,
pendulizzones a dogni fiancu
fit de chentu colores tapuladu.

Pezzas longas e tundas che unu francu,
filu biancu in tappulu nieddu
e filu nieddu in s'orizu biancu.

Su chintu lu giughiat che aneddu,
da una chintolzedda inghiriadu
cun sa cadena 'e unu leppuzzeddu;

Pilos longos e balvi trobojadu,
oji minudu e nasu fatt'a biccu,
grogu'e faccia e mani trippoddadu.

Chie est vostè, li nesi, chi goi siccu
andat in giru a morrer in caminu?
Mezus andet a domo 'e calchi riccu.

Deo, rispondet, attraesso continu,
terras, mares e logu caldu e frittu,
ma sempre fattu a s'homine mischinu.

Inue b'hat miseria fatt'abittu,
e cando mi cumbidana... protesto;
ma..., cumbidadu perdo ogni dirittu.

Si cumbidades besso, si no... resto.

 

"Maggio 1936"