FATTU SUZZESSU

In cust'ierru barbaru e mischinu,
Tantu funestu a sa soziedade,
Sa miseria dat forza a su destinu
Poi nde naschet sa nezessidade:
S'imbroglione si ponet in caminu,
Impiegat sa sua abilidade,
Discurret, proggettat e s'affannat
E promittit a tottu e tott'ingannat.

Cust'iscena suzzessa in su villaggiu
Raccont'a tie, o populu cortese,
De cuddu chi cheriat accupaggiu
A sa foresta e malianes sese,
Cun prontesa massima e coraggiu
Nde ponzesit in ballu pius de trese
Senza suspettu a su casu contrariu
Han crettidu chi fit un impresariu.

Si naraiat Signor Camurrina,
Famidu e truffadore abile e prontu,
Su primu ch'incontresit fit Solina
A su cale fattesit su raccontu
Si comente Solinas non est tontu
Cherfende profittare 'e sa faina
E bidende s'ambulante gai forte,
Torra grascias a Deus de sa sorte.

Poi cun cortesia, prontamente,
Lu conduit cun tottu piaghere
A domo sua; inie allegramente
Nde fagher su raccontu a sa muzere:
Sa sorte nos favorit a dovere...
Prestu! Faghe sa chena lestramente!
Pro cant'est chi sa sorte in domo l'hamus,
Como s'amigu no lu cumbidamus.

Sa muzere, segura 'e su massu,
Cun sa munnedda su 'entu faghiat;
Tando Solinas sind'allegraiat
Ca fit seguru che ainu in fossu
Comporesit de inu mesu cossu
A lu pagare cando torraiat
Ponet su labiolu, abba cun sale
Pro subitu 'occhire su mannale.

Lassamus a Solinas ch'est seguru
De haer balanzadu su 'inari;
Ei su restu lu chircamus puru:
Seguazze segundu fit Cazzari
Si saludesin mancari a s'iscuru
Coment'e patriottos pari pari,
Torrat s'atteru die e si ndabbizat
E narat: O m'est amigu o s'assimizat.

Amigu siat o no com'est su sou,
E li narat: Itte giras? Ti fentomo
Cosas noas pro te! Ma pro su prou
Beni cun megus chi ti campas como.
Bastat; pro custu noche 'enis a domo,
T'achipaggio su lettu dae nou
E sutt'a una fauna a fioccu
Non ti disturbat muida nî zoccu.

Sas promissas sun tottu eloquentes
Ma su segretu est intro sa buttiglia,
Cazzari e i su restu connoschentes
L'han fatt'una accoglienzia a maraviglia
Postu l'hat cabidales differentes
E i sa carrafina in sa mesiglia.
Su nezessariu pro sa pulizia
Nende: Non mancat nudda in domo mia.

Cazzari l'hat pius acconostadu
Ca patriotto sou 'ortigalesu
E a domo a riposare l'hat portadu
Ca fit benzende dae logu tesu;
E de su 'inu ch'haiat mudadu
Si nd'han buffadu pius de su mesu.
Fit sa cuba 'e sette... o pius pagu,
Non b'est restadu si no su fiagu.

Si tuccan a su terzu maliane.
Zertu Fattoi Alzu lumenadu.
E in domo 'e custu han consumadu
Tres mesanas de trigu fattu a pane,
Pienend'a s'amigu sos fiancos;
E tra casu e saltizza deghe francos.

Faghen dae pranzare movitia
Comente fini tottu in unione
E si tuccan a domo 'e Masia,
Ch'isse puru est intrad'in pulzione;
Presentesit de inu un'ampullone
Append'in domo sua cussu ebbia;
Poi faghet su restu 'e s'ispesa
E subitu apparizzana sa mesa.

Subit'hana sa mesa apparizzadu
Pro fagher a s'impresariu s'accoglienziea,
Su cumplottu tantu bene asseguradu
Lu trattat cun rispettu e riverenzia,
Mesu cantare 'e casu comporadu
Han consumadu pro cumbenienzia.
Poveritu, Masia! In cuss'ingannu
S'hat perdidu su viver de mes'annu!

Cussu ch'hat consumadu, nessi, nessi,
Che l'haiat bogadu su 'eranu,
Como sa sorte, resessi, resessi,
Lu jughet patidore e pagu sanu.
Poi Billia Ortu e Bill'Ispanu;
Issos puru hana fattu su matessi:
Billia Ortu cun afficcos mannos
Narzesit a s'amigu: A medas annos!

Vida loga a s'amigu l'hat pregadu
A bent'in puppa e a bandel'in prua,
E appenas intrad'in domo sua
Subitu l'hat a brou cumbidadu.
Issu, poveru sè, ma cua cua,
Non s'est cun s'impresariu mustradu,
Anzis brou 'e fae e... pagu 'onu
Tantu l'hat favoridu che padronu.

Unidos tottos sese in s'isperare,
Fatende festa dae su manzanu;
Istraccos de continu argumentare
E cretende de haer tottu in manu,
Si ponen in caminu, a cominzare
S'ultimu pranzu in domo e Bill'lspanu
Intrana e b'agatan una coa
fatende fogu a sa padedda noa.

Narrer cantu b'han fattu est un azzardu
Ma 'eo apposta so pro raccontare:
Muzere mia! Ennidu so tardu
Ma non podia s'amigu lassare.
Itt'apparizzas? - Castanza cun lardu!
Bona, per Bacco! Chi faghet buffare,
Nesit s'ortigalesu, senza faula,
Tottu cuntentu ponzendesi a taula.

Finidu s'ultimu pranzu, cun fadiga
S'alza tottu, fumende pro dispettu,
In santa paghe, allegros, senza briga,
Giran sa 'idda dae trett'in trettu.
Ecco ch'incontran a Tottoi Piga;
Custu furbu los ponet in suspettu;
Anzis a boghe alta lis hat nadu:
Non bidides ch'est unu ispiantadu!

S'abbizan issos puru chi fit beru
E cominzan: animale faulalzu,
Imbroglione, birbante, pagu 'e seru!
Aiò! giughimuchelu a su peddalzu.
E un'attera olta pius sinzeru
Imparas'a esser, o cane dannalzu,
E fin'a cras inie has a istare...
E crasa ti faghimus arrestare.

Duos bi nd'istat a lu custodire,
Atteros duos su cambiu dana.