MI SO COJUADU

Dae su momentu chi mi so cojuadu,
No appo tentu un'ora e reposu,
Chi so pasend'una vida affannosu,
Cun sa testa de pesu garrigadu.
Dae cando mi so accasagiadu,
Deammi chi so tantu bilgonzosu,
Nendemi torr'inoghe ischirigosu,
E cantas bolta m'ana abboghinadu.

Cantas boltas sas boghes m'hana postu,
Poneli frenu e calmalu su entu,
[...] ancora no ses cuntentu,
Chi ses fatende dannu a d'ogni costu.
E chie mes nerzende conchi tostu,
Ello fatende nde ses iscarmentu,
E deo mi nde leo sentimentu,
Mi narana corrud'abbandeladu.

Chie mi nara corru a bandela,
No lu pode su entu regulare,
Cand'in carrela m'idene passare,
Betalu a gradu gradu cun manera.
Su piuere che olas in s'aera,
Totta sa zente fatend'azzegare,
Lu podes un'iscuta retirare,
Su terribile entu appoderadu.

Su terribile entu furiosu,
Chi a tottu sos bentos à cumbintu,
Unu corru chi m'essid'in su ghintu,
Cussu est su pius mannu e poderosu.
Unu metre e pius avantagiosu,
Deallu chi est nodidu e distintu,
Mancu sos boes de babbai Pintu,
Cun corros de asie ismesuradu.

Custos corros sun fora e misura,
E ogni gioba pared'una capella,
Mancu in galanteria de modella,
Non nd'agatades simile fattura.
Piazzados in bona positura,
Si poden fagher una tarantella,
Chie si cojiuat cun muzere bella,
Tantu pro tantu corrud'est giamadu.

Tantu corrudu est'annotu,
Mancari capitadu no li sia,
Comente e deo ruttu in tribulia,
Iss'ammentu mi che oga fora,
Chun'ater'omine a retiradu.

Già si retireida faccia franca,
In presenzia mia un'ater'unu,
Custu m'est capitadu e boll'annumu,
Mi che oghesid'a fora e mi tancat.
S'apparizesin una grande banca,
Pustis papadu corcados si sunu,
Pro chi su gosu sou est'incomunu,
No est su meu chi l'happo comporadu.

No est su meu chi happo postu aneddu,
Malaita cudd'ora ei su die,
Tottu sos corros sun betend'a mie,
Chi so pro nde girare su cherveddu.
Chie mi nara corru a casteddu,
Mi tocca suppoltare de asie,
Daghi a muzzere happo tentu a tie,
Dae ognunu so ingiuriadu.

Tottu a mie sunu ingiuriende,
Dae su sero fina a su manzanu,
Chie mi narada castedd'ispanu,
Torra in segus inue ses passende.
Non bides ite dannu ses fattende,
Su oe arestu fioridu canu,
Già so passadu che trau anzianu,
Pro chi m'agato tottu muschinadu.

Cando so muschinadu de piusu,
Tando sos corros mi los ponzo a moda,
Chie no est corrudu non si lodat,
Tantu sos corros si giughen'a usu.
In domo bin'happo meda remusu,
A usu chilciu che chi paren roda,
Custa sienda l'happo tenta in doda,
Muzzere mia mi l'ad'intestadu.

Lassados mi los'hada in testamentu,
Custa sienda la tenzo segura,
Muzzere mia in bida cantu durat,
De corros mi nde faghet aumentu.
Chie mi narat corrudu cuntentu,
Fatende già la sese sa frigura,
Mi nde profetto de sa congiuntura,
In mes'e sos corros imboligadu.

Finis sos corros già los gito in vista,
dae su momentu chi mi cojiuesi,
Muzzere capricciosa ch'intoppesi,
Già l'happo fatta 'ona sa cunchista.
Chi so passende una vida trista,
Dae cand'eo cun issa isposesi,
Su primu notte cando mi corchesi
Happo'incontradu s'aidu isbarradu.