OJOS PRITE MI LASSADES

Ojos prite mi lassades,
In custa forte tristura,
Pianghende amaramente,
E prite est chi ammentades.
Su tempus de s'Ermosura,
Sambene iscrittu in sa mente,
Chi tantu tenìo ardente,
Pensendebi cun piantu,
Chi tenìo ardente tantu.
In cussu tou luméne.
E prite est chi ammentades,
Su tempus de s'ermosura.
In sa mente iscrittu a sambene,
Tue ses su meu bene,
Arcu de sa vera nue,
Su meu bene ses tue,
Olvidadu in d'unu littu.
E prite est chi ammentades,
Su tempus de s'ermosura.
Sambene in sa mente iscrittu,
Delvicciadu poverittu,
In sa tumba sepultadu,
Poverittu delvicciadu,
Continu m'abbandonades.
Ojos prite mi lassades,
Abbandonadu continu,
Chi non tenzo in'isperanzia,
De t'ider pius decchida.
Innanti chi su caminu,
Fidi pro me de costanzia,
Cara pro sa mia vida.
M'olvido in su momentu,
De non t'ider lughe giara,
Innanti chi su caminu,
Fidi pro me de costanzia,
Pro sa vida mia cara.
E subittu mi declara,
Si m'asa in su coro iscrittu,
E mi declara subittu,
Si pro me tenes sa ghia.
Innanti chi su caminu,
Fidi pro me de costanzia,
Cara pro sa vida mia,
Su coro cun agonia,
M'ha lassadu prenda e oro.
In agonia su coro,
Già e sempre in disattinu,
Abbandonadu continu,
Continu abbandonadu.
So in d'una sepultura,
E sempr'isto a grancu poltu,
Narzende chi m'est mancadu,
Su lizzu de sa tristura,
Chi tenìo in coro accoltu.
De chie mi cherìa mortu,
Ca mi manca s'allegria,
De chie mortu mi cherìa,
Ca cun forza m'angustiat,
Narzende chi m'est mancadu,
Su lizzu de sa tristura,
Ch'in coro accoltu tenìo.
Cun premura già t'iscrìo,
Litteras de isventura,
Già t'iscrio cun premura,
Chi grande forte t'adoro,
Narzende chi mes mancadu,
Su lizzu de sa tristura,
Chi tenio accoltu in coro.
A tie riccu tisoro,
Non tim'appo immentigadu,
De continu abbandonadu,
Mas lassadu in sentimentu,
Desoladu in d'un'istante.
Tristu e chena consolu,
Senza tenner un'ammentu,
De custu affligidu amante,
Chi t'ista giamende a bolu,
Patende penas e dolu,
So ligadu in sas cadenas.
Patende dolu e penas,
Su coro sempre già m'istat,
Senza tenner un'ammentu,
De custu affligidu amante,
Giamende a bolu chi m'istat,
Sa mente mia m'attristat,
Ca non ti tenzo presente.
M'atristat sa mia mente,
Cun tanta pena patende,
Senza tenner un'ammentu,
De cust'afligidu amante,
C'a bolu t'ista giamende.
Ramu t'isto fentomende,
Cun dolenzia e cun gramu,
T'isto fentomende ramu,
De pianta fundamentu.
Mas lassadu in sentimentu,
Ma isetto cussa die,
D'esser tue mia amante,
E felize mia isposa.
Pensende so sempre a tie,
Pro cussu so dillirante,
E dispostu in una losa,
Ispagnola frisca rosa.
Ses sa gema sardignola,
Sa frisca rosa ispagnola,
T'ammento chi no so mortu,
pensende so sempre a tie.
Pro cussu so dellirante,
In d'una losa dispostu,
Tue chi cun su cunfortu,
Giardinu ue sese in'ue.
Su cunfortu già ses tue,
De me o candida luna,
Pensende sò sempre a tie.
Pro cussu so dellirende,
Dispostu in sa losa in una,
So in forte disfortuna,
Che chi essera in d'una morte.
So in disfortuna forte,
C'abbandonadu as'a mie,
Ma isetto cussa die.
E intantu ti annunzio,
Penas cantu so passende,
Dae cando ses mancada,
E ti dò cuddos addios.
Pro cantu so dillirende,
Prenda pro sa vida amada,
De isperanzia brivada,
In te tenzo sa costanzia,
E subra de s'isperanzia,
Tes'essere pro me sienda,
E ti do cuddos addios,
Pro cantu so dillirende.
Pro sa vida amada prenda,
Su coro meu mi rendat,
Ca mi manca su desoro,
Mi rendat su meu coro,
Dendedi custu rezzidu.
E ti do cuddos addios,
Pro cantu so dillirende,
Prenda pro su meu olvidu,
Ca contr'a tie e sa grida,
Su piantu ogni die,
Sa grida est contr'a tie.
Mi manca fina sos brios,
E intantu ti annunzio,
A tie tenzo presente,
Su tou lumene iscrittu.
Gioja lughente 'e oro,
Sanami chi so dolente,
Mirami chi so afflittu,
Tenz'isconsolu che moro.
A tie solu est ch'adoro,
E ti bramo d'ogni die,
Ch'adoro solu est 'a tie,
Ch'in sa mente ti mantenzo.
Sanami chi so dolente,
Mirami chi so afflittu,
Che moro isconsolu tenzo.
Custa littera prevenzo,
In velluttu verdadera,
Prevenzo custa littera,
In forte penas e dolu.
Sanami chi so afflittu,
Mirami chi so dolente,
Che moro tenzo isconsolu,
Ca giamende t'isto a bolu.
Custu lumene innozente,
C'a tie t'amo presente,
Non mi lessas tantu forte,
Isgramare cun piantu.
Cun tantas penas a mie,
Attittende in d'una morte,
M'incontro in su camposantu,
Isettende cussa die,
Cunflittuende.
Mama chi m'a dadu tita,
Ca enidi a mie afflitta,
Penas de unu pattende,
Attitende in d'una morte,
M'incontro in su campusantu,
Custa die isettende.
Che fiuda dillirende,
Sa limba mia est muda,
Dillirende che fiuda,
Su coro si mi est disgusta.
Attitende in una morte,
M'incontro in su campusantu,
Isettende die custa,
Tue ses novella musta,
Sa brava in tottu sas bella,
Tue ses musta novella,
Dama de sa vera corte,
Non mi lessas tantu forte.
Intantu fino s'istoria,
Ca mi manca sa passienzia,
De sa mia disfortuna.
Finis chi tenzo in memoria,
Cudda tua connoschenzia,
A tie candida luna,
So in tanta disfortuna.
Addorende custu santu,
So in disfortuna tantu,
Si mi manca cussa die.
Finis chi tenzo in memoria,
Cudda tua connoschenzia,
Luna candida a tie,
Tue disconsolu a mie,
Mirendemi sempre a bolu.
Tue a mie disconsolu,
Mirada prenda decchida,
Finis chi tenzo in memoria,
Cudda tua connoschenzia.
A tie luna candida,
A tantu tue inolvidas,
- gher unu piantu,
E tue m'olvidas tantu,
De esser pro me sa gloria,
E tantu fino s'istoria.
Finis ti do sos addios,
Ojos lagrimante rios,
A tie istella brillante.
Ojos rios lagrimantes,
Chi sambene miserinu,
De custu tou lumene,
Miserinu de sambene,
Ti tenzo in su coro iscrittu.
Isferradu in d'unu littu,
Già lu tenzo cunservadu,
In d'unu littu inserradu,
Lassalos sos ojos mios.
Finis ti do sos addios.