Sa vida mia
in limba sarda logudorese

(Seighi cantigos)

 

PREFAZIONE

Al cortese lettore

Nella premessa al mio "Sisifo" scritto nel 1904 e pubblicato nel 1914 alla vigilia della guerra europea scrissi:

"Populu sardu, legge, pensa e impara
a distingher su bonu dae su malu:
si faghes ai custu bona cara
t'happ'a fagher calc'atteru regalu"

E da allora in poi ho sempre mantenuto la promessa. Molti lavori, sebbene in piccola mole, ne fanno testimonianza.
Oggi, 17marzo 1941, anniversario della mia nascita, ho terminato quest'autobiografia che ti presento, iniziata e compiuta in 52 giorni, affidandola alla penna soltanto dopo averla portata a termine sino al dodicesimo canto.
Quest'opera non è una minuziosa descrizione di tutti i piccoli e secondari periodi che nella vita d'un uomo si succedono, ma solo quelli principali, più o meno drammatici, esposti con rapida visione, come se si assistesse ad un susseguirsi di vedute cinematografiche.
Trovo pure opportuno avvertirti che il dodicesimo canto di quest'opera vuol condurti soltanto alla constatazione di quanta e quale fosse la mia passione per una vasta e profonda cultura ed a porti da te stesso la domanda: - Ma di che Dottrina parla? - In tal caso non accusarmi di presunzione, ma riconosci in me la più sincera modestia.

 

CANTIGU I
(1870 - 1893)

Deo so nadu in d'unu iddizzolu
fraigadu in su fund'e un'altu monte,
in mesu 'e zente sì, ma fia solu.

Mamma mia fit Barca Suttaponte,
naschid'e morta in su matessi logu
e i su barcaiolu fit Caronte.

Su vivere in tropp'abba e troppu fogu,
paret chi l'appat tantu favorida,
ch'hat giogadu sa carta e fatt'hat giogu.

Depidore li so de custa vida
chi misera conduo in dogni terra,
pagu segura e sempre addolorida.

S'annu chi tantos populos in gherra
contra a s'istraniera tirannia
padrona de s'Italia in dogni perra:

Cand'han fattu s'istampa in Porta Pia
pro innalzare cuddu antigu Tronu
de romanu triunfu in dogni via;

Cando sas trumbas cun acutu sonu
risolutas fattesini abbasciare
su monarchicu iscettru de Piu Nonu;

In d'una fase misera lunare,
fra sos bentos de maltu, abba e nie,
lampos, tronos e burrascosu mare;

A or'inzerta, o notte essende die,
cun Sole piscadore e Luna 'elosa,
presente Giove, han favoridu a mie.

Dae s'ora mischina, e affannosa,
cominzesit sa mia carriera,
finas a la cantare est trabagliosa.

Testimonzos sos astros in s'aera
sun de su primu saltiu chi fattesi
subr'a s'ala romantica e lezzera.

Cudd'altu e nudu monte traversesi
in sas ultimas oras de puddile;
poi fra duos rios mi agattesi.

Est custu logu un antigu crabile
dae zertos Filones abitadu
chi fin sos primos a fagher coile.

Ue haian pinnetta fraigadu
b'est ancora s'avanzu 'e su costumene
cun su pasciale a calamu serradu.

E pro un'e pro s'atteru fiumene
chi falan furiosas dae rundas,
hana pensadu a li dare su lumene
ch'est passad'a s'istoria: «Bisundas».


CANTIGU II

Essend'in brazzos a sa segunda mama,
nudridu 'e santu latte generosu
cun amorosa e divina fiama,

Passes'in segund'annu dubbiosu
si mi fit decretada s'esistenzia
o su passazu a s'eternu reposu.

Ma su destinu hat fattu violenzia
e m'hat incaminadu in su terz'annu
pro cuminzare a dare impertinenzia.

Arrivadu a su sestu senza dannu,
m'hana s'abecedariu postu in manu
cun sinzera lusinga e senz'ingannu.

A su sette in cunfirma 'e cristianu,
rezitesi in presenzia a Mussegnore
su Babbu Nostru in veru italianu.

In s'ottavu tenia già s'onore
d'essere un'iscolanu intelligente
in poggias de su primu prezettore.

Oe so 'ezzu e tenzo ancora in mente
sa 'eltiga e Cadoni generosa
chi fidi a dossu a mie frequente.

S'indole mia rude e puntigliosa
cheriat esser sa prima a arrivare
a cumprendere e fagher dogni cosa.

Ma pro disgrascia a mi contrariare
tenia a costas unu sagrestanu
chi resessiat sempre a m'imbrogliare.

Fit de annos de me pius anzianu
e fidi in primu postu collocadu,
e deo fia segundu a destra manu.

Però no l'happo mai ismentigadu
custu tipu de giuda Iscariota;
ma fattu mannu l'happo perdonadu,

Anzis, cando 'estidu l'han in cote
happo leadu parte a unu pranzu
chi desit sende nou sazerdote.

E tantu bastet pro issu, si che istranzu
l'happo fattu un appenas de onore
senza lu nominare nè balanzu.

E sigo a raccontare in su tenore
ch'happo custu trabagliu cuminzadu
pro cumpiagher dogni leggidore.

Su destinu roda ha cambiadu
de sa fortuna mia, e a sos deghe
m'hat sa buscia e sos liberos serradu.

E solu a s'ambiente dò sa neghe
si m'hat costrintu pro nezzessidade
a crescher postu fattu a sa erveghe.

O santa e veneranda povertade
in manos de Franziscu Assisianu,
chi m'has cherfidu sou indignu frade!
Ma 'eo fia e resto unu profanu.


CANTIGU III

Oramai finida ogni cuccagna
de sos dulzes imberrios de foghile,
devia traversare ogni campagna.

Torrende a ora tarda a su cuile
pro m'azzender su fogu in sa pinnetta
e senz'intender sonu 'e campanile.

E pensende a su meu Pianeta,
ch'in su nascher m'haiad'assistidu,.
cuminzesi a mi crere unu poeta.

E tantu m'hat cust'idea pissighidu
chi totta die istaia cantende
coment'unu ch'est fora 'e sentidu.

Mansuetas berveghes pasculende!
Cun bois in prinzipiu hanno cantadu,
e bois m'hazis rispostu belende.

Latt'abbundante m'hazis regaladu,
ca fia 'eo unu bonu pastore,
in paga ca bos happo guidadu.

De 'ois cumprendia ogni dolore
cand'in s'ierru fizis in paura
de su nie, e in s'istiu 'e su calore.

Deo haia pro bois dogni cura,
ca bos cheria ider consoladas
de abba ona e de mezus pastura.

Gai passadas sun sas deghe annadas
finas a ponner pè in sos vint'annos
pro camminare in atteras istradas.

A sos vinti happo cambiadu pannos
pro servire sa Patria e i su Re,
e pro ider sos logos pius mannos.

E pro cantu est dipesu dae me,
cun fide happo servidu e cun onore,
ubbidiente e caminende a pè.

Nisciunu gradu hat aggiuntu valore
a sa fantesca divisa onorada;
ma non d'happesi imbidia nè timore.

Allegru sempre in sarda camerada,
cantende mutos de ogni sabore
senza pensare a bona o a mal'annada.

Sos cumpagnos faghiana tenore:
Basciu, tippiri e contra montanina,
e deo a boghe tunda cantadore.

In camerone, in cortile, in chentina,
in dogni situ fimis sempre unidos,
fortes senza paura 'e disciplina.
Cungedo nos hat poi divididos.


CANTIGU IV
(1893- 1903)

Torradu a su foghile paesanu
ma sempre fortemente inamoradu
de su bellu continente italianu.

Poi 'e calchi mese happo pensadu
de fagher ponte a su mare Tirrenu
a un'attera vida incaminadu.

Sa forza giovanile senza frenu,
sa sola volontade pro guida
cun coro de isperanzia pienu,

In sa prim'avventura resessida
so arrivadu a essere un'alpinu
subr'a s'Alpe bianca e fiorida.

Inie, dadu in brazzu a su Destinu,
happo difficultades superadu
imparende de s'Alpe ogni caminu.

Anzis mi poto narrer fortunadu
ca resessidu a fagher connoschenzia
cun omines chi bene han'operadu.

In prosa e in rimada eloquenzia,
in sa moderna e in s'antiga edade
mastros de litteraria potenzia.

Povera fit sa mia abilidade,
ma s'ispiritu azzesu 'e tanta brama
bastesit pro sa bona volontade.

Omines ch'hana triunfadu in fama
e chi s'istoria rendede immortales,
m'hana azzesu in su coro una fiamma.

Issos sunu sos genios prinzipales
chi custu tristu mundu han'abbellidu
collochende su bene in tantos males.

Leggidore, si tue ses frunidu
de s'ischire e da bona intelligenzia,
podes leare parte a su cumbidu.

Pro como sighi a mie cun passenzia
avventurosu in virzine foresta
in chirca 'e cudda Dea Sapienzia.

Mi so parfidu andende a una festa,
pront'a pagare a pregiu de usura
ogni antada mercanzia onesta.

Zertu, sa traversada mi fit dura,
tocchende in dogni rosa chent'ispinas,
ma su coraggiu fit senza mesura.

Dae sa punta a fundu 'e raighinas
m'happo fattu de ogn'alvure un'iscala
e sempre happ'iscansadu sas ruinas
de fronte a s'innoranzia...umbra mala!


CANTIGU V

S'omine cand'est sutt'a unu podere
e chi ubbidienzia l'hat giuradu,
ponet in prima linia su dovere.

Cumpridu custu a tempus avanzadu,
li restat totta s'ampia libertade
inue s'intellettu ha seberadu.

Virtude faghet de nezzessidade
pro cumbattere e bincher s'innoranzia:
terribile inimiga in cantidade.

E si bi ponet cun perseveranzia,
chirchende sas eternas parentellas
ch'in s'universu sunu in abbundanzia.

Alzat su fronte e bidet sa istellas
istudiadas dae Astronomia
e chi sempre li cumparini pius bellas.

E poi in sa terrestre geografia
girat su globo nostru tott'in tundu
imparend'ogni situ e ogni via.

Osservat cantu ch'hada in custu mundu
e bidet chi sa vida est sempre intera
subra sa terra e in mare profundu.

E cando sa botanica est sinzera
li mustrat cun rigore ogni pianta
distinghende sa falsa dae sa vera.

Osservat chi sa terra est tottaganta
populada da varios animales
cun dirittu a sa vida sacra e santa.

Infossad'e incontrada cosas tales
chi bene sa sienzia hat numeradu
e las giamat terrestres minerales.

S'abizat chi su mundu est zircondadu
da unu suttilissimu vapore:
terribile cand'est infuriadu.

Iscultad e intendet su rumore
chi faghet s'und'elettrica in sa nue,
e ammirat de su lampu s'isplendore.

E cumprendet chi propriu dae cue
s'omine intelligente hat procuradu
de ponner movimentos in tottue.

Bidet s'arcu balenu improvvisadu
e ammirat sos isplendidos colores
chi s'ispettru solare hat cumbinadu.

No trascurat connoscher sos sabores
de ogni fruttu chi pianta hat dadu:
parte bonos e parte traitores.

Cando Deus su mundu hat ordinadu
e i s'omine hat postu pro regnare
paret chi l'happat sempre consizadu
chi devet s'Universu istudiare.


CANTIGU VI

Sutt'a su ruju pianeta Marte
chi mi raccontat su tempus antigu
cumbattende cun armas e cun arte.

Ubbidiente a Giove meu amigu,
cun Venere e Saturnu in cumpagnia
cumbatto subr'a s'Alpe ogn'inimigu.

S'Alpe est su regnu 'e sa filosofia,
soberana bi regnat sa Natura;
dogni realidade est poesia.

Dae s'adde profunda a dogn'altura
lassat s'impronta sa pianta umana
dezisa, allontanende ogni paura.

Ogni buscu, ogni riu, ogni funtana
cun s'issoro limbazzu armoniosu
ti naran corpus sanu in mente sana.

Ma 'eo mi sentia bisonzosu
de coltivare ispiritu e penseris
in su cursu de sa vida dubbiosu.

M'assozio a famosos romanzeris
ch'han descrittu in su mundu dogn'iscena,
tantu nostros comente e furisteris.

Cumprida 'e sos romanzos sa cadena
ando a chircare sos summos cantores
ch'han descrittu ogni gioia e ogni pena.

Omero primu 'e sos grecos mazores
ch'hat d'Ulisse e de Troia su destinu,
e atteros famosos autores.

E poi passo a su mundu latinu
e b'agatto unu campu 'e fiores
dae su mare, a s'Alpe, a s'Appenninu.

Virgiliu mi cantat sos albores
de s'antigu romanu fundamentu;
e Ovidiu trasformat sos amores.

Lucreziu hat sempre in pensamentu
sas supremas bellesas de Natura
cun cantu idet in su firmamentu.

E Nasone lamentat s'isventura
chi l'est toccada in su Ponto Eussinu
e poi 'e tantas penas sepoltura.

E benzo a incontrare su Divinu
chi partit a descrier sos Tres Regnos
e de s'Omine s'ultimu Destinu.

Sos mios sunu varios sos impegnos
s'in tale campus classicu m'avvio
proite sunu meda sos disegnos.

Ma cantu l'happo idu no descrio
e naro a sos amigos leggidores:
«Partide, a tale campu bos imbio
a regoglier sos italicos fiores».


CANTIGU VII

Poi 'e battor'annos de montagna
mi porto su bagagliu in pianura
e falo a sas marinas de Romagna

Inue happo connotu pro isventura
gallonados de pessima idea
chi usaian falza ogni mesura.

Ogni dirittu postu in s'istadea
beniat cun astuzia trasformadu
da un'adunca manu ladra e fea.

Tipos ch'haian tantu istudiadu
in s'universidade camurrista
chi fama hat in Partenope lassadu.

Ma custos no sun solos in sa lista
ca b'est sa maffiosa cumpagnia,
sa ch'hat fattu in Trinacchia conquista.

E unid'a sa pessima zenia
coment'e cugumeddu velenosu
naschet sa calabresa 'elosia.

Tres cuccudrillos in su riu fangosu
distintos pro s'issoro dentadura,
unu pius de s'atteru odiosu.

Paren capriccios de mama Natura
su ponner in umanos animales.
s'istintu 'e su lupu a zannadura.

Guasi disperadu in mesu a tales
e bidende su meu sacrifiziu
ogn'ora zircundadu 'e pugnales.

Happo lottadu, ma idende s'indiziu
chi vittima devia resultare
ispintu e imboladu in prezipiziu.

Sa passenzia est bennid'a mancare
e una brutta die, provocadu,
happo devidu punzos semenare.

Tando mi so 'e Sisìfu ammentadu,
e pensendebi seriu lu idia
ispinghende sa rocca 'e cundennadu.

Atterettanta fit sa sorte mia,
destinadu a suffrire tanta pena
a sa cale annos prima no creìa.

E solu happ'iscansadu sa cadena,
però happo proadu sa presone
e cunnottu s'ingrata iscal'anzena.

Fatta sa penitenzia in cumone
cun atteros chi fini in tale istadu
torro liberu a lughe de istajone.

Solu e senz'orizzonte segnaladu,
ma imitende cudd'Ebreu Errante
ch'haia in sa leggenda istudiadu.

Traverso s'Adriaticu ispumante,
impieghendebi una notte a Levante
ponzo pes in Trieste istraniera.


CANTIGU VIII

Cara Trieste, ti connosco 'e fama,
e oe dae sa cheja 'e San Zenone
ammiro su tou bellu panorama.

Bido ch'isettas sa redenzione
pensend'a una gherra vittoriosa
chi ti torret a sa tua nassione.

E intantu trabaglias rumorosa
dae su portu a s'ultima collina;
ma troppu a notte ses silenziosa.

Forsis una pesante disciplina
t'obbligat a serrare dogni porta
appenas calat s'umbra in sa marina.

Tramontadu su sole pares morta:
no musicas, no cantigos, no sonos,
ma solu isbirros cun armada iscorta.

Forsis, gai fattende sos padronos
ti cheren in su sonnu incadenada
pro ti mustrare cantu sian bonos.

Fida e vivi ancora rassignada.
mai ti enzat mancu su coraggiu;
giad'a benner sa die augurada.

Deo ti lasso e sigo su viaggiu
isperanzosu 'e haer sa fortuna
de ti connoschere in atteru traggiu.

Su trenu m'hat portadu a sa Laguna,
ue mi si presentat a sa vista
s'inimiga 'e sa 'ezza mesaluna.

Meta 'e Santu Marcu Evangelista,
simbolizzadu in su bellu Leone
ch'hat fattu cun sas alas conquista.

Annos fia cun cust'ambissione
de cuntemplare ogni tua bellesa
chi sunu mundiale campione.

Maestosa in s'istorica grandesa,
reina 'e sos mares de Levante,
sempre vittoriosa in dogn'impresa.

Ogni gentile coro t'est amante,
ca no s'istraccat mai de ammirare
sas artes chi ti rendene brillante.

E nè resessit a s'ispiegare
custa naschida tua misteriosa
meraculosamente dae su mare.

Coment'e e i s'istella luminosa
chi s'alzat su manzanu in Oriente,
Venere venerada e gioiosa
ses s'ammirassione de ogni zente.


CANTIGU IX

Adiu! Bella Venezia, adiu! adiu!
Ti lasso, ma ti porto intro su coro.
No isco si che torro sende 'iu.

Adiu, cara Basilica de Oro,
ch'est in te monumentu prinzipale
e nde cumpletat su tou decoro.

Adiu, grande Palattu Ducale
ch'has in telas dipinta dogni gloria
conquistada in su mundu navale.

Parto, ma impremida in sa memoria
port'intera sa tua visione
ch'est cunsacrada in custa mia istoria.

Sa barca navighende in Canalone
m'hat isbarcadu a Mestre in cumpagnia
de un'amigu 'e sola occasione.

Da inie, trottende in pedovia,
arrivo a sa zittade Antoniana:
attera meta 'e s'avventura mia.

Però dogn'isperanzia resta vana:
poveru devo ancora caminare
chirchend'aggiudu in caridade umana

E resessidu, in parte, a procurare
calch'ora 'e reposu e alimentu,
a Verona so potidu arrivare.

Fallidu dogni meu isperimentu,
ca pius che miseria no bidia,
dezido 'e cambiare pensamentu.

Prego unu direttore 'e polizia
ch'haeret su rimediu procuradu
'e mi torrare a sa Sardigna mia.

Subitu, generosu, hat ordinadu
'e mi serrare in d'un'appartamentu
che ch'esser'istad'eo cundennadu.

No mi ribello, e anzis so cuntentu
pro haer tantas dies de reposu;
ma in attesa 'e su cambiamentu.

Meditabundu in s'ambiente umbrosu,
passo un'intera chida sonniende
unu viaggiu longu e vantaggiosu.

Mi so idu in su trenu viaggende,
e in coperta subr'a unu vapore
cuddu mare Tirrenu traversende.

Ma custa olta fit s'antigu amore
chi m'had'azzesu in coro s'allegria,
bidendemi in sa lotta inchidore,
torradu salvu e sanu a bidda mia.


CANTIGU X
(1909- 1941)

Cara Sardigna, t'happo sempre amadu,
e in dogni contraria avventura
t'happ'in mente e in coro cunservadu.

E oe ti prommitto chi a mesura
de s'inzeniu meu in su servire,
ti tepp'esser costante, ista segura.

Si tardo custa vida a la cumprire,
la devo impiegare interamente
si utile ti poto resessire.

Solu pro como m'est cumbeniente
passare zertu tempus in zittade,
e poi chirco abbandonada zente.

Ando a ue b'hat nezessidade
de dare calch'ispinta a su progressu
e chi b'est s'alfabetu in povertade.

S'istatistica mustrat su regressu
de su populu sardu abbandonadu
inue s'intellettu had interessu.

Nisciunu dirigente hat procuradu
de dare litterariu alimentu
a su sardu chi vivede isoladu.

In medas logos s'ottanta pro chentu
no connoschene s'O fattu a labia,
nè arte ch'happat bonu rendimentu.

Isco ch'una minore cumpagnia
de prezettores si b'est impegnada,
e a s'issoro aggiung'opera mia.

Adiu, Tattar'antiga, oe est sonada
s'ora chi dev'eo abbandonare.
Cando torro t'agatte mezorada.

Nè carrozza, nè trenu a viaggiare:
solu duas polaccas a s'alpina
pro sa meta mi devene bastare.

Giaghì sa buscia mia miserina,
no resessit a fagher unu ponte
dae piazza tua a sa marina.

Sas tappas sun Piaghe e Zaramonte,
Tempiu, Calangianu e Terranoa
ue su mare serrat s'orizzonte.

Però devo sighire a fagher proa,
che chi m'essered'impostu pro pena,
Lassende s'istracchesa sempre a coa.

E appenas intradu in Arzachena
intendo chi unu meu paesanu
est a paga distanzia in terra anzena.

M'azzerto chi no est tantu lontanu
e chi su tempus bei fid'ancora
prima 'e calar'umbra in pianu.

Camino volonteri un'atter'ora
e incontro s'amigu 'e pizzinnia
cun d'un'isposa 'estida 'e segnora,
chi mi rezin cun grande cortesia.


CANTIGU XI
(1903)

Fid'in s'atunzu, in su dezimu mese,
de pagu s'ottighentos tramontadu
e de su seculu nou s'annu trese.

Chi so a sas campagnas arrivadu,
ue devia fagher noa vida,
a dogni sacrifiziu preparadu.

Fatta palesa s'idea cumprida,
prego s'amigu 'e mi dar'assistenzia
e chi servidu m'esseret de guida.

Pro cominzare a fagher connoschenzia
de su logu e de varios abitantes
ch'han paga soziale frequenzia.

Nde connosco vicinos e distantes,
e tottu si palesana uguales
de numeru e de littera innorantes.

Ma generosos tottu e ospitales,
riccos de isquisita cortesia,
tradissionalmente sempre tales.

Premurosos connoscher chi 'eo sia,
iscultende su meu italianu
cumprendene sa missione mia.

Sodisfattos m'istringhene sa manu
e cuntentos promittin de adduire
interamente a su meu pianu.

Ma diffizile fit su resessire
a ponner sas bideas in conziliu
de los poder in sede riunire.

E tando happo pensadu: in cust'esiliu
devo totta sa die caminare
pro lo poder servire a domiziliu.

Preparadebos cambas a brincare
muros, fossos e rios de contrada!
Ginnastica chi devo suportare.

E dò prinzipiu a sa prim'annada,
chi ripetere devia in meda logos,
segundu s'esistenzia decretada.

Ma su destinu faghet zertos giogos
cambiende sas cartas de improvvisu:
sacrifizios sì, no disaogos.

Tue chi legges faghe bonu visu,
e podes crere chi custa Gaddura
siat unu terreste paradisu.

Ma no la cretas fazile avventura
su diruzzare mentes trascuradas
ch'han troppu limitada ogni mesura.

E sunu già trintotto sas annadas
chi mi b'impigno e binco ogni battaglia
de solu sacrifiziu coronadas.
A mortu m'han 'a dare sa medaglia.


CANTIGU XII

Su, finis de su cantigu passadu
paret chi diat s'opera cumprida
cun tottu su ch'happ'eo raccontadu.

Ma in settantun'annu 'e custa vida,
bi restat calchi fattu interessante
chi cumparrer la podet fiorida.

No parendemi mai su bastante
s'abba 'e tantas limpidas funtanas
ch'han ristoradu s'anima innorante.

Nd'happo chircad'ancora pius lontanas
in cudd'antiga e sublime Duttrina
chi rivelat sas forzas pius arcanas.

Dae s'Atlandide, andada in ruina,
est in Ierofantes egizianos
e Mosè l'hat portada in Palestina.

E Caldeos, Assiros e Indianos
l'hana trasmissa ispiritualmente
a Grecos, a Etruscos e a Romanos.

Fit connoschida in med'antiga zente,
Ma s'abusu 'e sos ordines divinos
cumparrer fatta l'han delinquente.

Sun varios e diffiziles caminos
sos chi cunduini ai custa sienzia;
ma sunu giaros tottu e cristallinos.

Podet fagher dognunu isperienzia
cun operas chi servin de guida
a chie hat volontade e passienzia.

Cuntenini s'iscopu de ogni vida,
mustrana d'ogni legge universale
in d'una sola legge riunida.

Militan pro su bene e pro su male,
sun sas varias forzas de Natura,
solu b'est sa ballanza ineguale.

B'est sa felizidade e-i s'isventura,
b'est sa suprema trasmutassione,
b'est sa prima e-i s'ultima mesura.

Su grande Iniziadu Salomone,
chi fit distinu in s'alta Sapienzia,
est in custa Duttrina campione.

Leggidore, no manco 'e riverenzia
si nomino su nostru Redentore:
in Issu fit Divina Onnipotenzia.

Deo mind'isto cun su solu onore
de su trabagliu fattu, e so cuntentu
s'happo pagadu a dogni leggidore.
Fatto puntu e suspendo s'argumentu.


CANTIGU XIII
(1941 - 1945)

Cun s'annu settantunu happo suspesu
ogni raccontu 'e sa mia avventura,
comente sos amigos han cumpresu.

Ca de sighire no haia premura
pensend'a tantas cosas de osservare
e chi ancora fit longa sa mesura.

In Terra, guasi istraccu 'e che girare,
coment'e già fissada penitenzia.
Vivo solu aggiuende a lagrimare.

Giaghi ogni maligna prepotenzia
ha tanta brutta forza iscadenadu
dezisa a fragellare ogn'esistenzia.

Bantendesi chi s'est zivilizzadu
s'omine già padronu 'e sa rejone.
D'esser barbaru ancora ha dimustradu.

Sa sienzia hat postu in azione
sas iscobertas chi devian servire
a fagher bene a dogni Nassione.

E si nde servit solu a distruire
cantu s'uman' inzeniu ha favuridu.
Est tottu ripugnante confusione.

Su mund'interu est perenne vulcanu,
già in ispaventosa erussione.
In custu Mundu si e no cristianu,

ogn'altu campione dominante
paret senza carattere umanu.
Anzis: un'automa delirante,

pared'insaziabile pantera
intrisa 'e ruju sambene fumante.
No alzat pius sos ojos a s'aera,

perdida dogni lughe de intellettu
est zegu isciau 'e s'orrenda chimera.
S'idolu sou est nieddu perfettu,

inghiriadu 'e malignos colores
chi falzan s'ambiente su pius nettu.
Sos pensamentos suos sun terrores,

cun filu e senza filu semenados,
e tottu si cunvertin in dolores.
Sos populos sun tottu ispaventados,

ogni male nde criada unu peus,
sos rios sun de sambene luados.
O Mundu, abbandonadu dae Deus!


CANTIGU XIV

Sa paghe siat cun bois! Ordinesit
pro unicu saludu augurale
su Nazarenu chi a sa rughe andesit.

Sa paghe siat cun bois! Universale
fit su significadu 'e su cunsizu;
pro dogn'esser umanu est sempre tale.

Unu cumandu dae babbu a fizu
in totta sa familia cristiana,
e fit saludu e sinzeru disizu.

Pro totta s'infelize razza umana
deviat essere ordine Divinu
coment'e volontade soberana.

Vinti seculos mannos in caminu
custu saludu est contr'a su crudele;
ma oe chie triumfat est Cainu.

S'imbidia, sa perfidia, su fele
chi si leggene in faccias biaittas,
sunu minettas e morte pro Abele.

Ogni dirittu in sas legges iscrittas,
ogni bene connoschida morale,
sun diventadas umbras malaittas.

In dogni tempus causa prinzipale
fit su corrumpimentu 'e su costumene;
s'abusu est sa funtana de ogni male.

S'istoria nos tramandat vida e lumene
de Regnos e de Imperos tramontados
che alga trasinada dae fiumene.

Tra sos pius antigos fortunados
si contan su Cinese e-i s'Indianu,
famosos, tantu bene organizzados.

S'Egiziu, s'Assiru, su Persianu
cun su maravigliosu Babilone;
morit su Grecu e poi su Romanu.

Paret sempre una maledissione
chi s'attirat dae sè s'Umanidade
in dogni Razza e in dogni Nazione.

Sa malafide est dae frade a frade,
sa fraude cumbinat cun s'ingannu,
s'anarchia est sa sola libertade.

Su fragellu attuale est su pius mannu
chi connoscat s'umana criadura
naschida pro suffrire dogni affannu.

Oe, pensende a sa vida futura
s'attristat e remediu no isperat
si passat su fragellu ogni mesura.

Finas a tantu chi su male imperat
ogni sana isperanzia s'abbandonat,
sa caridade est che chi mai esisterat.
Sa vinditta est in campu e no perdonat.


CANTIGU XV

Si s'argumentu dadu est pagu bellu,
poden sentenziare sos amigos
ch'est in cunformidade a su fragellu.

E deo, analizende sos castigos
senza mirare a fagher su profeta,
parto dae sa base 'e sos antigos.

In custu infelizissimu pianeta
in dogn'edade sun pronunziadas
profezias fissendebi una meta.

Leggende sas pius istoriadas
bidimus chi sa giusta isperienzia
tottugantas las mustrat avveradas.

Su profeta hat segura una sienzia
chi lu guidat sempre a osservare
fattos chi un'arcana intelligenzia.

Registrat prima ancora 'e capitare
in custa Terra 'ezza e no cumprida
e chi ancora si devet sistemare.

S'Astrologu dimustrat chi sa vida
de ogn'essere umanu est guvernada
da un'astrale forza istabilida.

Dae s'ora chi si naschet est fissada
sa linia de s'umana penitenzia,
longa siat o culza decretada.

Nos ispiegat chi tale potenzia
est in su nostru sistema solare
comente 'e astrologica sienzia.

Tantu ch'iss'est capazz'e dimustrare
chi Pianetas e Costellassiones
han forza cumbinada a dominare.

E poi bi sun atteras pessones
ch'han diversa virtude e sun giammados
a legger misteriosas visiones.

Sas istellas sun tottu destinadas
a una lenta trasformassione
finas a esser bene sistemadas.

Sas legges de Natura in unione
dàn sempre un'esistenzia calculada
chi poi finit in distrussione.

Risultat chi ogni cosa cominzada
pro legge si conduidi a finire,
coment'est fatta ogni cosa criada.

Ma prima chi arrivet a perire
e torrare a su caos primitivu,
est destinada sempre a produire.

Legge fundamentale est su motivu
chi fissat in sos battoro Elementos,
su prinzipiu veru e-i s'arrivu.
Sa Veridade hat sacros fundamentos.


CANTIGU XVI

Dae sa pius remota antighidade
ogn'istorica origine umana,
in dogn'angulu terrestre, in dogn'edade.

E segundu teosofica funtana,
bidimus chi sa lotta prinzipale
cunsistit in s'ambissione istrana.

De s'astutu chi pensat sempre male,
presumit e pretendet logu mannu
chi attere no l'happat uguale.

No l'interessat si suffrini dannu
sos chi li sun vicinos in su logu,
issu si cheret largu e senz'affannu.

Lotted'issu cun s'abba e cun su fogu
inventat armas de ogni manera,
ogni gherra pro issu est unu giogu.

Siat in terra, in mare o in s'aera
chie lu sighit devede ubbidire,
si no morit o finit in galera.

Leggidore, no cherzo 'eo sighire
a ti ripiter cosas imparadas;
ma intendo cust'opere cumprire.

Solu de profezias signaladas,
si lu permittis, ti nde raccont'una
chi alet cantu cuddas avveradas.

Tramontada cust'epoca importuna,
periodos teulaios furraghes,
su mundu nostru cambia fortuna.

Finalmente ted'haere una paghe
chi lu cuntentat e pro medas annos
su ruinzu trabagliat in fundaghe.

Isparin sa ruina e-i sos dannos,
in dogni ramu s'opera umana
chircad'alleviare sos affannos.

Ogn'arte est una limpida funtana,
ogn'industria libera e segura
prosperat cun sa vida allegra e sana.

Bona fide e politica mesura
cun sas provvidas Legges sapientes,
benit ismentigada ogni paura.

Sos mannos e minores continentes,
ogni estesa pianura, ogni montagna
produini e consolana sas zentes.

Sanada ogni politica magagna
naschet su mundu nou profetizzadu
pro diventare ideale cuccagna.

Deo ch'happo suffridu e imbezzadu
chirchende it'est dirittu e it'est dovere,
partend'a ue tepp'esser destinadu
saludu custa Terra cun piaghere.

17 marzo 1945

 

Nota di un amico:
Terminato tanti giorni prirna della sua morte
apportandovi le ultime correzioni all'ospedale di Tempio,
gli portai penna ed inchiostro;
indi non lo vidi più.

Salvatore Biosa